EXPANSIONEN AV BOLVIK UPPSKJUTEN !

6 maj 2009

Det står nu helt klart att vi inte kommer att kunna anlägga den nya bryggan i Bolvik under den här säsongen. Projektet skjuts upp till våren 2010, då vi ser fram mot att ha en ny brygga klar. Det är ett antal faktorer som bidragit till att vi inte lyckats få den nya bryggan på plats i år. Den främsta anledningen är att den finansiella krisen uppenbarligen har gjort det svårare att få lån godkända för den här typen av projekt.

Styrelsen kommer under våren 2009 att primärt försöka säkra lånelöften som sedan ger oss möjlighet att informera bredare om expansionen av Bolvik och tillgången på c:a 50 nya båtplatser under 2010. Vi avser att säkra upp projektet finansiellt genom att förvissa oss om att det finns tillräckligt med intresse för de nya platserna bland våra medlemmar. Ha en bra sommar i vår underbara skärgård !

Styrelsen / Jan Snygg


Expansionsplanerna i Bolvik

18 feb 2009

Läget kan kort beskrivas som att VBS ännu saknar det intresse för båtplatser som måste finnas innan vi beslutar om bryggbygge.
I enlighet med vad styrelsen sa på det extra årsmötet 30 oktober 2008, så kommer vi att avvakta med byggstart till dess att tillräckligt många anmält intresse för bryggplats.

Idag har vi cirka 30 anmälda och behöver cirka 50 innan vi går igång, detta för att bygget ska ha ekonomisk täckning.
Styrelsen kommer under våren att göra nya ansträngningar för att locka fler intressenter. Alla medlemsinitiativ är välkomna.
Bygglånesituationen är också komplicerad, delvis beroende på det nya och kärvare läget på kreditmarknaden.
Detta senare räknar styrelsen med att kunna lösa, men det som framförallt krävs är tillräckligt många nya intressenter.

Vad som sägs ovan kommer troligen att innebära att bryggan inte står färdig till årets säsong. Vi har knappt en månad på oss att fatta beslut om byggstart för färdigställande till 2009 års sommarsäsong.
För att fatta beslut om byggstart krävs alltså att lånet godkänns och att vi får in tillräckligt antal nya bryggliggare. För närvarande har inte något av villkoren uppfyllts. Vi jobbar dock oförtrutet på......
Vi måste också räkna med att bryggleverantören kan ha svårigheter med att leverera med för kort varsel.

090218
/Bosse G


Ja till utökning av expansionskostnaden för Bolvik

30 okt 2008

Vid det extra årsmötet som hölls den 30 oktober röstades för en utökning av kostnaderna för den planerade nya bryggan.
Det blev också ett tydligt ja till att ta ett båtklubbslån via SBU.
Nu fortsätter alltså proceduren med att få igenom lånet.

 


Bygglovet i hamn

7 sept 2008

Nu har vi äntligen fått bygglov för en ny brygga i Bolvik.

Lasse Axenfalk leder projektet ”Anläggandet av ny brygga i Bolvik”.
Offerter hämtas in, banklån ska tas och vi ska gjuta bryggfäste, gångväg till bryggfästet, schakta för el m.m.
När bryggan ligger på plats ska vi skruva fast de löst levererade Y-bommarna.
Om allt går enligt planerna ska bryggan vara färdig att ta emot båtar till sommarsäsongen 2009.
Hamnkaptenen ska fördela platserna och kallelse kommer att skickas till de utvalda om arbetsdagar för kringarbetena runt bryggan.

080907
/Bosse G


Kommunen har fått alla papper ang Bolvik

7 april 2008

Alla begärda uppgifter angående förhandsbesked för bryggan är nu inlämnade till kommunen och ärendet är nu komplett. Ärendet är skickat på grannhörande (två grann-fastigheter) och på remiss till kommun-ekologen. Förhandsbesked ska tas i nämnden och närmsta nämndsammanträde när tiden gått ut för grannhörande är det som är den 3 juni 2008.

Så tills dess får vi ge oss till tåls innan vi vet något mer……

Bosse G
08-04-07


Hoppet tänds

17 mars 2008

Efter det negativa beskedet har vi tagit förnyad kontakt med kommunen och dom har då sagt sig villiga att pröva Alternativ 2 d.v.s. en lång brygga.
Vi behöver dock komplettera med en del uppgifter, vilket pågår för närvarande.
Det verkar nu lite mer hoppfullt än förut men än är det en bit kvar innan den nya bryggan ligger på sin plats……

08-03-17
Bosse G


Negativt besked från kommunen

8 mars 2008

Vi har fått ett första negativt besked från kommunen angående expansionen i Bolvik där kommunen meddelar att avsteg från gällande planbestämmelser sannolikt inte kan medges.

Förhandlingar kommer nu att starta med kommunen om upplåtelse av ytterligare vattenområde utöver planområde för byggande av ny brygga.
Detta kan troligen bli en långdragen och seg process vare sig vi får utnyttja nytt vatten eller måste hålla oss inom planområdet eftersom i det senare fallet Siggestas nybyggda brygga måste flyttas om vi ska kunna utnyttja vårt arrenderade område.
Det kan sluta med att vi blir tvungna att bygga en mycket kortare brygga än vi tänkt och vi kommer då inte att få plats med de båtar som söker plats.

Här är en pdf-fil med våra nuvarande planer…..

08-03-08
Bosse G


Årsmöte
Frågan om och röstning Ja/Nej till en Expansion av Bolviks hamn

17 feb 2007

Expansionskommitténs arbete presenterades av Bosse Grönqvist,
enligt bilaga 21. Klas Lundin presenterade styrelsens arbete med
budgeten avseende vad en expansion innebär för avgifterna, enligt
bilaga 15 (och bilaga 19 och 20). Efter diskussion och frågestund
genomfördes, enligt begäran, sluten omröstning med följande resultat:
25 röster för en expansion, 13 röster mot en expansion, och 1 blank
röst. Årsmötet beslutade därmed, med en klar majoritet, för ett Ja till en
expansion av Bolviks hamnanläggning till en kostnad av 1.45 miljoner
kronor, enligt expansionskommitténs förslag.


Motion till årsmöte ang expansion av Bolviks hamn

18 mars 2006


Med anledning av den kö som finns till sommarplatser vill jag föreslå att Värmdö båtsällskap
undersöker förutsättningarna för att expandera Bolviks hamn med ännu en brygga. Om
förutsättningar finns, föreslår jag även att en ny brygga anskaffas och installeras under våren
2006.
Även parkeringsmöjligheterna i anslutning till Bolviks hamn bör i samband med detta ses över.
Jag föreslår att en kommitté utses för att driva detta arbete och ställer även mig själv till
förfogande att delta i denna.
Tomas Törning Nacka 2006-04-10


Beslutades att bifalla motionen ang att utse en kommitté för att
utreda frågan, men ej att en expansion kan slutföras under våren
2006. En kommitté bestående av Tomas Törning, Bosse Larsson
och Bo Grönqvist valdes, och fick i uppdrag att till höstmötet 2006
utreda frågan. Målet med utredningen är att presentera tillräckligt
underlag för beslut om ev expansion. Motionen bif prot som bil 2.